Ogłoszenie o udostępnieniu planu połączenia – obecny właściciel

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą Nobilis Business House sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach („Spółka przejmowana”) z Elmira Investments sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach („Spółka przejmująca”), Zarządy spółek działając na podstawie art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („ksh”) w dniu 30 lipca 2020 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przejmowanej, na podstawie art. 500 § 2 i 21 ksh, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami.

PLAN POŁĄCZENIA

Obecny właściciel

Nobilis Business House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Edmunda Massalskiego 3
23-636 Kielce
NR KRS 0000810317
REGON 260654390
NIP 6572908873